Historia szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Historia szkoły

 

 

        Z najstarszych dokumentów znajdujących się w Szkole Podstawowej w Pakoszówce, datowanych na 1944 r., wynika, że pierwszy budynek szkolny został postawiony w roku 1891. Autor podaje, że szkoła składała się z jednej sali do nauki oraz dwóch małych pokoi dla nauczyciela wraz z kuchnią. W 1924 r. dobudowano drugą salę szkolną.

         Z początkiem okupacji niemieckiej w 1939 r. nauczanie przerwano, by wznowić je po kilku miesiącach. Władze okupacyjne zniżyły stopień organizacyjny szkoły i rozdzieliły uczniów na oddzielne klasy polskie i ukraińskie. Nauczycielkę M. W. Słuszkiewicz aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarła.

         Po wycofaniu się Niemców z Pakoszówki w 1944 r. Franciszek Kuzio objął kierownictwo szkoły. Z jego zapisków wynika, że budynek był w bardzo złym stanie, wyposażony tylko w kilka ławek, bez tablic, podręczników czy też dokumentacji szkolnej. Stan ten był efektem działań okupantów, którzy nakazali spalić wszystkie podręczniki i akta. Sukcesywnie kierownik sprowadzał niezbędne sprzęty i remontował budynek. Nie ułatwiał tego fakt, iż miejscowa ludność nie była pozytywnie nastawiona zarówno do szkoły jak i do nauczycieli. W pierwszym roku po II wojnie pracowała oprócz kierownika tylko jedna nauczycielka – Aniela Solon – która po trzech latach objęła kierownictwo nad placówką.

         W drugiej połowie lat 40-tych starano się podnosić poziom organizacyjny szkoły, powstawały kolejne klasy, uruchomiono kurs wieczorowy dla analfabetów, działała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, organizowano kursy kroju i szycia. Równocześnie prowadzono dożywianie dzieci. Grono pedagogiczne zwiększyło się do czterech nauczycieli i stan ten utrzymał się przez wiele kolejnych lat. W roku 1947 Urząd Ziemski w Sanoku przydzielił szkole drugi budynek. Szkoła posiadała ustrój siedmioklasowy, dorośli uczyli się po 3 godziny wieczorem.

         W 1950 roku złożono wniosek o wybudowanie nowej szkoły, jednak liczne przeszkody administracyjnie znacznie opóźniły budowę, wskutek czego obecny budynek oddano do użytku dopiero w roku szkolnym 1961/62. Jednocześnie nawiązywano coraz lepsze kontakty ze środowiskiem lokalnym. Kopalnia Gazu w Strachocinie stała się opiekunem szkoły, co trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

         W roku 1951 kierownikiem szkoły zostaje Maria Magiera, a w roku 1953 zastępuje ją Helena Sucharzewska, która zarządza szkołą przez kolejnych 18 lat.

         W latach 60–tych przy szkole działała Organizacja Harcerska i kółko artystyczne, sekcja redakcyjna i kulturalno – oświatowa oraz Samorząd Uczniowski. Organizowane są wycieczki szkolne do Krakowa, Warszawy i Lublina. Wraz z rozpoczęciem nauki w nowym budynku, wyposażono klasopracownię fizyczno – chemiczną, salę do nauki języka polskiego oraz geografii. Od 1966 r. w ramach reformy oświaty pojawia się VIII klasa. Powstaje też Szkolne Koło Sportowe.

         W latach 70-tych nadal prowadzono remonty i wprowadzano udoskonalenia, wybudowano drogę do szkoły, boisko szkolne i ogrodzenie. W 1971 r. na stanowisko kierownika szkoły powołany zostaje Józef Baraniewicz. W 1973 r. odbyło się pierwsze w historii szkoły uroczyste pasowanie na ucznia w klasach pierwszych. 5 XI 1977 r. patronem szkoły został kpt. Aleksander Pawłowicz Hulewicz, bohater armii radzieckiej z czasów II wojny światowej, który zmarł w szpitalu polowym w Pakoszówce. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową wmurowaną w ścianę frontową szkoły. Placówka utraciła ten patronat 28 II 2008 roku, obecnie ubiega się o nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza.

         W roku szkolnym 1982/83 w szkole utworzony został Oddział Przedszkolny, do którego zapisano 13 dzieci.

         Następnym dyrektorem szkoły, od września 1990 r., zostaje Maria Szałajko. Realizując kolejną reformę oświaty, z początkiem roku 1994 r., szkoła przekazana została w zarząd Gminy Sanok. W tym roku uczniowie klas I – III rozpoczęli naukę w budynku Gminnego Przedszkola w Pakoszówce, który został oddany do użytku. Dzieci z klas IV – VIII uczyły się w głównym budynku szkoły.

         Od września 2001 dyrektorem szkoły zostaje Małgorzata Wileczek, której podlega Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pakoszówce oraz Szkoła Podstawowa w Lalinie. Od 1 września 2003 roku przestaje funkcjonować Zespół Szkół – uchwałą Rady Gminy z dnia 15 marca 2003 r. zlikwidowano Filialną Szkołę Podstawową w Lalinie i Przedszkole Gminne w Pakoszówce. Szkoła Podstawowa w Pakoszówce staje się samodzielną placówką.

 

Opracowali:

Tomasz Masłowski

Katarzyna Gąska

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl